Ontstaan

Evaluatie Groepsrisico eind 2006

Eind 2006 belooft het Rijk het groepsrisicobeleid te evalueren. Dit is de beginstap die uiteindelijk leidt tot het Verbeterprogramma Groepsrisico. De Evaluatie groepsrisico (door Royal Haskoning, voorheen DHV) richtte zich op twee doelen, zij wilde antwoord op de vraag of:

  • geaccepteerde groepsrisico’s leiden tot een verandering van het (ervaren) veiligheidsniveau in Nederland
  • de kwaliteit van de afgelegde groepsrisicoverantwoordingen in kaart gebracht worden. (* brief d.d. 4 oktober 2006, TK, 2006-2007, 27801, nr 44).

In de conclusies van de evaluatie augustus 2010 worden de volgende problemen met Groepsrisico Verantwoording en mogelijke oorzaken benoemd:

  • onduidelijkheid over het doel dat met verantwoordingsplicht bereikt moet worden
  • risico’s kregen te weinig blijvende urgentie in vergelijking met andere thema’s
  • moeizame aansluiting van verantwoordingsplicht volgens de huidige regelgeving met de besluitvorming (met name voor besluiten over ruimtelijke ordening bij verstoorde externe veiligheid).

Het RIVE

Een coalitie van het Rijk (destijds ministerie van VROM, nu Infrastructuur & Milieu), het interprovinciaal Overleg (IPO), een vertegenwoordiging van gemeenten (VNG) en veiligheidsregio’s voor Externe Veiligheid  (VR, destijds via NVBR) hebben vervolgens de volgende stap gezet. Zij vormden het ‘RIVE’. Het Rive is ondermeer opdrachtgever van het eerste Verbeterprogramma Groepsrisico (d.d. 9 juni 2011). Het Verbeterpogramma Groepsrisico is de voorloper van het netwerk ‘Ontwerp Veilige Omgeving’.

Impuls Omgevingsveiligheid

Begin 2015 gaat het Verbeterprogramma door als netwerk  ‘Ontwerp Veilige Omgeving’. De samenwerking van de Regioteams van het Verbeterprogramma wordt een samenwerking binnen een landelijk netwerk van onder andere EV-specialisten en RO’ers.
Het netwerk valt onder de Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018. De Impuls Omgevingsveiligheid wordt dan ook gezien als belangrijk instrument om bij te dragen aan een gewenste kwaliteitsimpuls van de omgevingsveiligheid (externe veiligheid).

De Impuls Omgevingsveiligheid bestaat uit vier deelprogramma’s van de decentrale overheden. De Provincie Zuid-Holland voert het secretariaat en is landelijk coördinator.

De deelprogramma’s zijn:

  1. BRZO (Besluit Risico’s Zware Ongevallen)
  2. PGS (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen)
  3. Informatie- en Kennisinfrastructuur
  4. Lokaal externe veiligheidbeleid.

Meer informatie is te vinden op de site van Relevant.

Delen

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter