Blog 29.10.2019

Masterclass veilige leefomgeving

Vanaf 2021 is de Omgevingswet van kracht. Die wet verlangt onder andere dat mensen kunnen werken en verblijven in een veilige en gezonde leefomgeving. Als voorbereiding op de wet hield OVO vorige maand een masterclass. De deelnemers werd de basiskennis bijgebracht om veiligheid te waarborgen in de ontwerpfase van een stedenbouwkundig project. De Achtersluispolder in Zaanstad was het werkgebied voor deze Masterclass veilige omgeving.

Theorie

Wieneke van Overmeeren (gemeente Zaanstad) gaf een toelichting op de Achtersluispolder: een bedrijventerrein aan de zuidoostkant van Zaanstad, grenzend aan Amsterdam. Het gebied krijgt een gemengd karakter met naast werken ook een plek voor wonen en stedelijke voorzieningen. Vervolgens was er een toelichting op veiligheidsthema’s die in het gebied spelen zoals sociale veiligheid, externe veiligheid, verkeersveiligheid en waterveiligheid.

Gebied in

Om de theorie aan de praktijk te koppelen, trokken de deelnemers het gebied in. Ze proefden de veiligheidssituatie én zagen een mooie ontwikkeling aan de rand van het gebied: creatieve Broedplaats de Hoop. In dit pand van 13.000 vierkante meter krijgen kunstenaars de ruimte. Ze vervullen bovendien een maatschappelijke taak in de regio.

Ontwerpatelier

In verschillende groepen maakten de deelnemers een nieuw ontwerp voor het gebied. Met op verzoek van de gemeente een ‘Zaanse menging’ tussen wonen en werken en aandacht voor de vier veiligheidsthema’s. Er zijn veel veiligheidsaspecten die hier om aandacht vragen, variërend van een windturbine tot een vaarroute met gevaarlijke stoffen, de risicovolle opslag van gevaarlijke stoffen en het feit dat er maar een autoweg het gebied inloopt. Tegelijk wilde de gemeente dat er minstens 300 woningen, 75 bedrijfspanden en gebouwen voor kwetsbare groepen (zoals kinderen en ouderen) werden gerealiseerd.

Resultaten

De deelnemers maakten zeer verschillende oplossingen, waarbij ze sterk redeneerden vanuit andere veiligheidsvraagstukken in het gebied. In het ene ontwerp komt functiemenging heel sterk terug, in het andere ontwerp zijn er vooral cluster geplaatst van wonen, werken en gebouwen voor kwetsbare groepen. Daarnaast ligt in het ene ontwerp meer de focus op externe veiligheid, waar de andere groep vooral aandacht had voor sociale veiligheid. Al met al zijn de deelnemers bewust gemaakt van de verschillende perspectieven van waaruit je naar een gebied kan kijken.

Gerelateerd

Bestand downloaden