Blog 10.07.2019

Ontwerpatelier provincie Z-H: een andere rol door de Omgevingswet

Wat wordt de rol van de provincie als de Omgevingswet van kracht is? Dat was het onderwerp van de workshop die OVO op 4 juli gaf in het provinciehuis in Den Haag. Doel van de nieuwe wet is dat er meer samenwerking komt tussen verschillende disciplines en dat gebiedsontwikkelingen integraal worden bekeken. In het verlengde daarvan is het aan de provincie om te bepalen wat ze bij de start wil inbrengen, om te voorkomen dat er later verrassingen ontstaan. Het onderwerpatelier bracht verschillende disciplines binnen het provinciehuis rond de tafel om samen hun rol als provincie te bepalen.

De workshop werd ingeleid door twee psychologen die de verschillende competenties presenteerden zoals die gelden wanneer er gewerkt wordt vanuit de Omgevingswet. Te denken valt aan creativiteit, samenwerken, luisteren, digitaal werken, netwerken, omgevingsbewust zijn, politieke sensitiviteit hebben en een proactieve en verbindende houding.

Met deze competenties in het achterhoofd werkten de deelnemers aan twee ontwerpcasussen: de kusttafel en omgevingsplan Hillegom. Samen bepaalden ze de rol van de provincie om vervolgens het plangebied zo in te vullen dat dit past binnen de provinciale belangen. Tijdens het ontwerpatelier bouwden de psychologen reflectiemomenten in. Dat hielp deelnemers om tot verschillende inzichten te komen. De groepen beseften dat ze niet alleen vanuit hun eigen belang moeten kijken, maar dat het ook belangrijk is om die van partijen buiten het provinciehuis erbij te betrekken. ‘Zo creëer je vertrouwen’, aldus een van de deelnemers. Ze opperden aan het einde van de middag ook dat met betrokkenen in gesprek gaan waarschijnlijk belangrijker is dan het ontwerp zelf. Het creëren van een gemeenschappelijk doel moet startpunt zijn en vanuit hier kun je aan de slag te gaan, in plaats van te beginnen met het stellen van regels.

De deelnemers vonden de bijeenkomst geslaagd. ‘De Omgevingswet is gaan leven en het blijkt een heel leuk onderwerp te zijn’, aldus een van hen.  Een ander merkte op dat het waardevol is om met andere disciplines aan tafel te zitten, wat normaal nooit gebeurt. Dit heeft het ontwerpatelier voor elkaar gekregen.

Gerelateerd

Bestand downloaden