Blog 19.10.2016

Pilot ‘Omgevingsveiligheid in de omgevingsvisie’ -2-

Op 11 oktober jl. waren de gemeentes bijeen die hebben deelgenomen aan de pilots ‘Omgevingsveiligheid in de omgevingsvisie’.

“Het was een zoektocht, zowel voor de pilotuitvoerders als voor de projectgroep, werken met een concept BKL (Besluit Kwaliteit Leefomgeving) en de wens om vanuit focusgebieden naar een gebiedsdekkende visie omgevingsveiligheid te komen leverde de nodige uitdagingen op, maar het heeft ons en de gemeenten veel geleerd.”

Hans Iserief

Terugkomdag Pilot ‘Omgevingsveiligheid in de omgevingsvisie’

Na een kennismakingsronde van alle pilotgemeenten door voorzitter Alet van ’t Eind (Ontwerp Veilige Omgeving) vervolgde projectleider Hans Iserief met het nadrukkelijk danken van alle pilotuitvoerders. De ervaringen bij de pilotgemeentes (Maasgouw, Ermelo, Harlingen, Waalwijk, Eindhoven en Rotterdam) moeten een pakket hulpmiddelen opleveren dat andere gemeenten helpt om met omgevingsveiligheid voor te sorteren op de omgevingsvisie. Aan de definitieve resultaten van de pilots wordt hard gewerkt: zowel de projectgroep als drie externe evaluatoren beoordelen de inhoud van de eindproducten van de pilots. Daarnaast buigen project- en klankbordgroep zich over het verloop van het proces hoe de visies omgevingsveiligheid tot stand zijn gekomen.

Uitkomsten enquête onder de uitvoerders van de pilots

In de discussies ’s middags over de uitkomsten van een enquête onder de pilotuitvoerders stond centraal:

  • de opzet van de pilots (met start-/inventarisatiebijeenkomsten en een visiedag)
  • de gemeentelijke deelnemers aan de pilots (planologen, stedenbouwkundigen, GGD, projectleiders omgevingsvisie, milieu- en EV-deskundigen)
  • de vraag welke ‘aanpalende’ beleidsvelden in het proces van de omgevingsvisie te betrekken en op welk moment

Zo helpt de pilot andere gemeenten

De deelnemers stonden uitgebreid stil bij de ‘hulpmiddelen’. Hoe deze geborgd kunnen worden voor een goede ambtelijke uitvoering van de visie en hoe de hulpmiddelen andere gemeenten kunnen helpen eenzelfde (pilot)proces te laten doorlopen. Alet van ’t Eind en Hans Iserief rondden de middag af met een aantal stellingen. Vooral de rol van de omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s bij het opstellen van visies kwam daarbij ter sprake.

Zet omgevingsveiligheid op de kaart van de omgevingsvisie

Arie-Jan Arbouw, programmaleider Modernisering Omgevingsveiligheid van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, sprak zijn waardering uit voor de pilots. “Volgens mij tonen de pilots aan dat je gewoon moet beginnen om omgevingsveiligheid op de kaart van de omgevingsvisie te zetten. Zoek je collega’s van RO, milieu, enzovoorts op. Maak een afspraak met je projectleider omgevingsvisie en leg hem of haar uit waar je mee bezig bent. En wat vanuit omgevingsveiligheid belangrijk is.” Tenslotte riep hij de pilotgemeenten op om nu een omgevingsplan op te stellen en daarbij ook gebruik te maken van de uitkomsten van de pilots.

 

Downloads

Gerelateerd

Bestand downloaden