Twee soorten risico’s

Deze pagina is verouderd, maar staat voor naslag en documentatie nog online. 

Groepsrisico en Plaatsgebonden risico, twee soorten risico’s?

Over welke risico’s hebben we het nou en hoe groot is dat risico dan? Risicobronnen zijn transportaders (bijvoorbeeld wegen, het spoor en buisleidingen) en bedrijven (bijvoorbeeld LPG-tankstations, chemische industrie etc.) waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Dat brengt risico’s met zich mee voor de omgeving.

Het is goed te begrijpen waarom wij als samenleving anders naar het groepsrisico kijken dan naar individuele risico’s. Immers, een ramp waarbij 10 doden vallen door opslag of vervoer van gevaarlijke stoffen heeft een enorme maatschappelijke impact. Laat staan als er 100 of 1000 doden vallen. De officiële definitie van groepsrisico in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) luidt:

“de cumulatieve kans per jaar dat ten minste 10, 100 of 1.000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof of gevaarlijke afvalstof betrokken is”.

Wat het groepsrisico bijzonder maakt, is dat het lokale bestuur veel vrijheid heeft. De wetgever vindt dat de afweging tussen ruimtelijke of economische belangen en de (toename van) risico’s onderdeel moet zijn van een politieke discussie in College en Raad.

Plaatsgebonden risico

Als de afstand tot de risicobron maar groot genoeg is, dan kun je 100% veiligheid bereiken. Nederland is te klein om grote afstanden te hanteren. Daarom is gekozen voor het bieden van een basisveiligheid aan burgers door de norm voor het Plaatsgebonden risisco (PR). Dit is de kans dat een onbeschermd persoon op een bepaalde plek komt te overlijden door een ongeval met gevaarlijke stoffen.

PR10-6 (PR 10 -6) is een eenheid voor een miljoenste dood. Dat is in Nederland de kans per jaar dat een onbeschermd persoon op een zekere plek kan overlijden als direct gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen.

Delen

Bestand downloaden