Ontstaan

Evaluatie Groepsrisico eind 2006

Eind 2006 belooft het rijk het groepsrisicobeleid te evalueren. Dit is de beginstap die uiteindelijk leidt tot het Verbeterprogramma Groepsrisico. De evaluatie heeft zich gericht op de kwaliteit van de afgelegde verantwoordingen. Met de evaluatie is nagegaan of de geaccepteerde groepsrisico’s in zijn algemeenheid een verhoging of verlaging van het ”ervaren” veiligheidsniveau in Nederland tot gevolg hebben gehad (* brief d.d. 4 oktober 2006, TK, 2006-2007, 27801, nr 44).

Uit het evaluatierapport, opgesteld door Royal Haskoning (nu RHDHV) augustus 2010, is gebleken dat er verschillende probleem zijn rondom de verantwoording van het groepsrisico. Op hoofdlijnen worden deze problemen veroorzaakt door:

 • onduidelijkheid over het doel dat met verantwoordingsplicht bereikt moet worden;
 • groepsrisico wordt in vergelijking met andere thema’s niet genoeg als urgent ervaren;
 • de verantwoordingsplicht groepsrisico past niet één op één in de wijze waarop besluitvorming plaatsvindt.

Het RIVE

Een coalitie van het rijk (destijds ministerie van VROM, nu Infrastructuur & Waterstaat), het interprovinciaal Overleg (IPO), een vertegenwoordiging van gemeenten (VNG) en veiligheidsregio’s voor Externe veiligheid  (VR, destijds via NVBR) hebben vervolgens de volgende stap gezet. Zij vormden het ‘RIVE’. Het RIVE is onder meer opdrachtgever van het eerste Verbeterprogramma Groepsrisico (d.d. 9 juni 2011). Het Verbeterprogramma Groepsrisico is de voorloper van het netwerk ‘Ontwerp Veilige Omgeving’.

Impuls Omgevingsveiligheid

Begin 2015 gaat het Verbeterprogramma door als netwerk  ‘Ontwerp Veilige Omgeving’. De samenwerking van de Regioteams van het Verbeterprogramma wordt een samenwerking binnen een landelijk netwerk van onder andere EV-specialisten en RO’ers.
Het netwerk valt onder de Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018 en is voortgezet binnen het verlengd programma Impuls Omgevingsveiligheid 2019-2020. De Impuls Omgevingsveiligheid wordt dan ook gezien als belangrijk instrument om bij te dragen aan een gewenste kwaliteitsimpuls van de omgevingsveiligheid (externe veiligheid).

De Impuls Omgevingsveiligheid  2015-2018 bestaat uit vier deelprogramma’s van de decentrale overheden. De Provincie Zuid-Holland voert het secretariaat en is landelijk coördinator.

De deelprogramma’s zijn:

 1. BRZO (Besluit Risico’s Zware Ongevallen)
 2. PGS (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen)
 3. Informatie- en Kennisinfrastructuur
 4. Lokaal externe veiligheidbeleid.

Naar verwachting zal het verlengd programma Impuls Omgevingsveiligheid 2019-2020 bestaan uit vijf deelprogramma’s, zijnde:

 1. BRZO
 2. PGS
 3. Ondersteuning deelprogramma’s en expertisenetwerk
 4. Lokaal Externe veiligheid beleid
 5. Voorbereiding Implementatie Modernisering Omgevingsveiligheid

Meer informatie is te vinden op de site van Relevant.

Delen

Bestand downloaden